Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Za:

Option B one   d.o.o.

Paklenička 1

10040 Zagreb

excellent.narudzbe@gmail.com

+385 1 2912 590



Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum) U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum). __________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).